fbpx skip to Main Content
Kallelse till årsstämma
2023-03-14
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i My Wine Estate Nordic AB (publ)

Aktieägarna i My Wine Estate Nordic AB (publ), org. nr 559356-9675 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 14 mars 2023 kl. 17:00 på adressen Arkipelagen, Järnvågsgatan 3 i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den digitala aktieboken hos Invono AB per avstämningsdagen torsdagen den 7 mars 2023, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 10 mars 2023.
Anmälan bör ske per e-post till Bolaget på ir@mywineestate.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 7 mars 2023 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 7 mars 2023.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.mywineestate.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Sven-Olof Nilsson väljs till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Föreslås att till justeringsman välja Milenko Gabrilo eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (punkt 7)
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 antecknas.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 8c)
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:
1. Sven-Olof Nilsson (ordförande)
2. Milenko Gabrilo (ledamot & VD)
3. Caroline Larsson (ledamot)
4. Martin Wenander (ledamot)

Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat, dvs att inget styrelsearvode ska utgå samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)
Styrelsen föreslår omval av Milenko Gabrilo, Sven-Olof Nilsson, Caroline Larsson och Martin Wenander som styrelseledamöter. Sven-Olof Nilsson föreslås väljas som styrelseordförande. Håkan Kjellström föreslås som revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission utan företrädesrätt till befintliga aktieägare. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs.

TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.mywineestate.se, och fullständiga förslag till beslut samt andra handlingar som ska tillhandahållas hålls tillgängliga på samma sätt minst tre veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress My Wine Estate Nordic AB (publ), Box 7033, 402 31 Göteborg, eller med e-post till ir@mywineestate.se, senast tio dagar före bolagsstämma. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämma. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

*****
Göteborg i februari 2022
My Wine Estate Nordic AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta gärna:
Milenko Gabrilo, VD | milenko@mywineestate.se | www.mywineestate.se

Anmäl deltagande

Glöm ej att maila in fullmakt till ir@mywineestate.se

PDF DOKUMENT