fbpx skip to Main Content
Kallelse till bolagstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i My Wine Estate Nordic AB (publ)
Aktieägarna i My Wine Estate Nordic AB (publ), org. nr 559356-9675 (”Bolaget”) kallas
härmed till årsstämma den 25 april 2024 kl. 15:00 på Löfqvist å VI, Arkaden galleria,
Östra hamngatan 40 i Göteborg.
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den digitala aktieboken hos Invono AB per avstämningsdagen torsdagen den 18 april 2024, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 19 april 2024.
Anmälan bör ske per e-post till Bolaget på ir@mywineestate.se. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella
biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggs i anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
stämman, senast den 18 april 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare
som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 april 2024.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.mywineestate.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.Stämmans öppnande
2.Val av ordförande vid stämman
3.Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9.Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Stämmans avslutande